Garanti & Villkor

Det ska kännas tryggt och bra att handla från oss. Vid normalt bruk och korrekt hantering håller våra produkter mycket längre än garantitiden och du kan känna dig säker på att du köpt en produkt av hög kvalitet. 

Holmgrens Markiser erbjuder 2 till 5 års garanti på alla våra produkter. Om vi har måttat och monterat produkten ger vi även 5 års garanti på arbetet. Det innebär att vi ansvarar för de fel som kan uppstå i samband med normal och riktig hantering av produkten. Garantin omfattar inte skador som uppstått vid olyckor eller vid handhavande fel. Väderrelaterade skador och slitna vävar omfattas ej av vår garanti. 


Har det uppstått en skada på ditt solskydd? 


Dessa garantivillkor skall tillämpas, om köparen är konsument (privatperson) och inget annat avtalas mellan parterna. Garantin gäller för nya solskyddsprodukter som levereras/ monteras inom Sverige. Exempelvis Markiser, Fasadpersienner, Screens, Markisoletter, Persienner, Lamell-, Plissé-, Duette- och Rullgardiner, Mörkläggning, Solfilm, Solskärmar, Utvändiga Jalusier samt tillhörande motorer, reläer, automatik, givare eller motsvarande. Konsumentköplagen är gällande i första hand. Begagnade produkter omfattas ej av garantin.

Garantivillkor
1. Säljaren förbinder sig gentemot köparen att, snarast möjligt, avhjälpa fel som uppstår pga brister i material, tillverkning eller av säljaren utfört montage.

2. Garantin gäller i 2 till 5 år från leveransdatum under förutsättning att köparen fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren.

3. När köparen meddelat säljaren om att fel uppkommit skall säljaren åtgärda felet på egen bekostnad, med undantag för vad som anges under punkt 4. Efter att ha åtgärdat felet och återställt funktionen på varan skall säljaren anses ha fullgjort sina förpliktelser avseende det aktuella felet. Säljaren förbehåller sig dock rätten att debitera kostnader för åtgärder som kan hänvisas till undantagen under
punkt 4 och 5.

4. Om säljaren levererat och monterat anläggningen svarar säljaren för alla kostnader för avhjälpande av felet. Om köparen avhämtat färdig produkt hos säljaren och själv ansvarat för montage och installation skall köparen hos säljaren inlämna varan för reparation, alternativt om reparation skall utföras på plats hos köparen svarar säljaren för alla kostnader för avhjälpande av felet med undantag för resor, lift, ställning el liknande. Dock maximalt upp till det värde som motsvarar varans ursprungliga pris. Undantag gäller för om kostnaden kan anses som oskälig enligt §26 Konsumentköplagen (1990:932).

5. Säljaren ansvarar endast för de fel som uppstår vid aktsam och riktig användning av en korrekt installerad vara. Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka (tex brand), vind, nederbörd, snöras, vandalisering, av köparen oriktigt utförd montering eller andra felaktiga inställningar. Inte heller försämring som beror på smuts, luftföroreningar eller undermåligt underhåll. Om köparen själv ansvarat för elinstallation och det visar sig att denna är felaktigt utförd frånsäger sig säljaren allt ansvar för varan och ev följdskador. Detsamma gäller om köparen själv, under garantitiden, flyttar, bygger om eller på annat väsentligt sätt ändrar produkten eller installationen utan säljarens skriftliga medgivande. Återställande av fasad ingår inte.

6. Köparen måste framföra skriftlig reklamation inom två (2) månader efter att fel upptäckts till säljaren, dock senast 2 till 5 år efter leveransdatum beroende på produkt. Därefter upphör garantin att gälla.

7. Vid reklamation skall detta garantivillkor samt inköpskvitto uppvisas av köparen.

8. I händelse av tvist skall svensk lag tillämpas.